วันพฤหัสบดีที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น:ความสำเร็จและความท้าทาย

ชื่อหนังสือ : การกระจายอำนาจการปกครองส่วนท้องถิ่น: ความสำเร็จและความท้าทาย ชุด คู่คิดมิตรแท้ อปท. ผู้แต่ง : 1. คุณสมพร ใช้บางยาง 2. รศ.วุฒิสาร ตันไชย 3. รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา 4. รศ.ดร.กอบกุล รายะนาคร บรรณาธิการหนังสือ เนื้อหา : หนังสือ การกระจายอำนาจการปกครองสู่ท้องถิ่น: ความสำเร็จ และความท้าทาย เป็นการถอดความและเรียบเรียงเนื้อหาจากการนำเสนอของ คุณสมพร ใช้บางยาง รศ.วุฒิสาร ตันไชย และ รศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ในการประชุม คู่คิดมิตรแท้ อปท. ปีที่ 3 เรื่อง การกระจายอำนาจ: ความท้าทายและความสำเร็จ เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2554 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง เชียงใหม่ ที่ผ่านมา โดยมี รายละเอียด : พิมพ์ครั้งที่ 1: กรกฎาคม 2554 //จำนวน 47 หน้า ดาวน์โหลดที่ : http://www.tuhpp.net/?p=5497

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น